938 01 01 82

Treball de síntesi

Treball de síntesi

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’ha de fer en equip, concebudes per a desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball integra continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals. A l’escola, es duu a terme durant una setmana lectiva de curs (1r – 3r) i s’organitza amb treball a l’aula i de camp.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website